Jautājumi un atbildes

Uz kādām personu grupām attiecas deinstitucionalizācija Latvijā no 2015.-2022.gadam?

  1. pilngadīgas personām ar garīga rakstura traucējumiem:
    • kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – valsts ilgstošas aprūpes institūcijas) pakalpojumus un līdz 2022. gadam pāriet uz dzīvi sabiedrībā,
    • kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
  2. ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – bērnu aprūpes iestādes) pakalpojumus;
  3. bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;
  4. potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

 

<- Jautājumi un atbildes