Kurzemes reģiona DI vadības grupa

Lai nodrošinātu deinstitucionalizācijas procesa uzraudzību Kurzemes plānošanas reģionā, ir izveidota Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupa.

Tās dalībniekus 05.04.2016. ir apstiprinājusi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome šādā sastāvā:

 • 3 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi:
  • Vilnis Vitkovksis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos
  • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs
  • Aivars Šilis, Aizputes novada domes priekšsēdētājs
 • KPR Administrācijas vadītāja Evita Dreijere
 • Projekta „Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa
 • 3 pašvaldību pārstāvji:
  • Dace Kaņepe, Ventspils pilsētas sociālā dienesta vadītāja
  • Anda Šļakorciņa, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktores vietniece
  • Jānis Ratkēvičs, Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs
 • NVO pārstāvji projekta mērķa grupas interešu pārstāvniecībai.
  • Ieva Leimane-Veldmeijere, biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” direktore
  • Ieva Sāmīte-Cērpa, nodibinājuma „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” valdes locekle
  • Lāsma Liekmane, Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrības “Estere” pārstāve
  • Ināra Roze, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunama vadītāja*

*Tā kā Kurzemē nav NVO, kas apvieno vai pārstāv ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus, to intereses pārstāvēt deleģēta bērnu aprūpes iestādes vadītāja