DI mērķa grupas Latvijā

Saskaņā ar valsts noteiktām prioritātēm*, deinstitucionalizācijas mērķa grupas Latvijā līdz 2020.gadam ir:

  1. ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – bērnu aprūpes iestādes) pakalpojumus;
  2. bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;
  3. pilngadīgas personām ar garīga rakstura traucējumiem:
    • kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – valsts ilgstošas aprūpes institūcijas) pakalpojumus un līdz 2022. gadam pāriet uz dzīvi sabiedrībā,
    • kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);

 

*Saskaņā ar Labklājības ministrijas 2015.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.63 “Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam”