Category Archives: Jaunumi

Jaunas iespējas personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem

Lai veicinātu personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem iespējas integrēties nodarbinātībā un sabiedrībā, LM Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) organizē personu profesionālās piemērotības noteikšanu un piedāvā piedalīties kādā no 5 tālākizglītības programmām vai 35 prasmju apmācību programmām. Apmācības tiek organizētas kā profesionālās rehabilitācijas programmas un iekļauj arī dalībnieku izmitināšanu, ēdināšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Lai iesaistītos apmācībās, personām vispirms tiks noteikta to profesionālā piemērotība (motivācija, veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai, iepriekšējās zināšanas, pieredze, prasmes), kura ilgst 10 dienas sociālās integrācijas aģentūras koledžā. Piemērotības noteikšanas laikā tiek nodrošināta personu izmitināšana, ēdināšana, psihologa, karjeras konsultanta, sociālā darbinieka u.c. speciālistu konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta arī dalībnieku ierašanās koledžā un atgriešanās mājās. Aprīlī plānots sākt strādāt ar pirmo dalībnieku grupu profesionālās piemērotības noteikšanai, pēc tam šādas grupas tiks komplektētas katru mēnesi.

Pēc profesionālās piemērotības noteikšanas, persona varēs uzsākt sev vēlamo un atbilstošo profesionālās rehabilitācijas vai prasmju apguves programmu. Plānots, ka pirmās apmācības varētu sākties š.g. septembrī.
Lai pieteiktos profesionālajai piemērotības noteikšanai, kā arī lai saņemtu papildu informāciju, jāsazinās ar SIVA projekta koordinatorēm pa tālr. 20011645, 26385047 vai rakstot uz e-pastu sivaprojekts@siva.gov.lv.

Profesionālā piemērotība un apmācības tiek organizētas projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Projektā paredzēti arī pasākumi personu darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), atbalsta sniegšana darba vietas atrašanai, kā arī tiks sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Papildu informācijai:

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var saņemt šādus bezmaksas pakalpojumus:

 • Pakalpojumu “Atelpas brīdis” – bērna līdz 17.g.v.(ieskaitot)  īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja līdz 30 diennaktīm;
 • Aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 g.v (ieskaitot)  aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā bērna dzīvesvietā.
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – bērniem līdz 18 g.v. un viņu vecākiem.

 

PAKALPOJUMS “ATELPAS BRĪDIS” – bērna līdz 17.g.v.(ieskaitot)  īslaicīga aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja līdz 30 diennaktīm
NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:

 • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
 • VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ.
 • Pakalpojumu var saņemt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes.

NODERĪGI:

 • Pakalpojums pieejams līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā) ar iespēju izvēlēties, vai pakalpojumu saņemt tikai dienas laikā, tikai nakts laikā (no 20:00 – 8:00) vai visu diennakti.
 • Pakalpojums ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
 • Pakalpojumu pieprasot nav jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas nepieciešams.
 • Pakalpojumu piesaka pašvaldības sociālajā dienestā.

APRŪPES PAKALPOJUMS – bērna līdz 4 g.v (ieskaitot)  aprūpe un uzraudzība līdz 50h nedēļā bērna dzīvesvietā
NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:

 • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
 • VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ.
 • Būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecina vecāku aizņemtību noteiktu stundu skaitu nedēļā (darba, mācību, sociālās rehabilitācijas dēļ).
 • Būs jāsniedz informācija par vienreizēju pasākumu un saturīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo laiku (līdz 10h nedēļā).

NODERĪGI:

 • Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.
 • Bērna ēdināšana netiek nodrošināta.
 • Pakalpojumu piesaka pašvaldības sociālajā dienestā.

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI– bērniem līdz 18 g.v. un viņu vecākiem
NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:

 • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
 • Bērnam veikta bezmaksas individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plāna izstrāde (pieteikšanās līdz 2017.gada janvāra beigām).

NODERĪGI:

 • Bezmaksas individuālo vajadzību izvērtēšanai jāpiesakās pašvaldības sociālajā dienestā.
 • Atbilstoši individuālo vajadzību izvērtēšanā iegūtajai informācijai tiek izstrādāts  bērnam atbalsta plāns ar rekomendētiem pakalpojumiem.
 • Projekts “ Kurzeme visiem”  apmaksā noteiktu skaitu plānā rekomendēto pakalpojumu:
  • bērniem– četrus no plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes (kopā 40 reizes);
  • vecākiem– divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās (kopā 20 reizes).

Plašāku informāciju par pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību var saņemt pašvaldību sociālajos dienestos visā Kurzemē.

Izsludināts atklāts konkurss Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāja atlasei

Kurzemes plānošanas reģions līdz 16.02.2017. plkst. 15:00 atklāta konkursa kārtībā pieņem pieteikumus Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāja atlasei.

 

Kurzemes reģionā ir 5 bērnu aprūpes iestādes. Pieteikumus iespējams iesniegt uz viena vai vairāku aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi:
 • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamam;
 • Ventspils novada bērnu namam „Stikli”;
 • Strazdes bērnu namam;
 • Ventspils Sociālās aprūpes namam „Selga”;
 • VSAC „Kurzeme” filiālei „Liepāja”.
Pieteikumus var iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to apvienības, kurām pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu attīstības plānošanas dokumentu vai institūciju vadības dokumentu izstrādē, kas piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir jau pabeigti, kā arī pieredze vismaz divu finanšu plānošanas vai analīzes dokumentu izstrādē. Pretendentiem jāvar piesaistīt reorganizācijas plāna izstrādes vadītāju un sociālās jomas ekspertu, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

 

Konkursa uzvarētājam reorganizācijas plāni būs jāizstrādā un jānodod līdz š.g. 31.jūlijam.

Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties ŠEIT, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Eksporta ielā 12-212, Rīgā, kā arī www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Konkurss izsludināts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Papildu informācijai par konkursu: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītājas, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Kurzemes bērnu namos sākta bērnu vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir sākta Kurzemes reģiona bērnu namos dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, lai izveidotu katra individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu.

Šobrīd Kurzemes reģionā ir 5 bērnu nami jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas: Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunams, Strazdes bērnu nams, Ventspils novada bērnu nams „Stikli”, Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga” un valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Liepāja”, kuros sociālos pakalpojumus saņem nepilni divi simti bērnu (01.01.2016. dzīvoja 172 bērni). Viņu individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi no novembra sākuši īpaši piesaistīti speciālisti – sociālais darbinieks, psihologs un, nepieciešamības gadījumā, ergoterapeits un/ vai fizioterapeits.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, t.sk. bērnu namos esošo personu skaitu.

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Izsludināts atklāts konkurss Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrādātāja atlasei

Kurzemes plānošanas reģions līdz 13.02.2017. plkst. 15:00 atklāta konkursa kārtībā pieņem pieteikumus Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam izstrādātāja atlasei.

Pieteikumus var iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to apvienības, kurām pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu politikas plānošanas vai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kas piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir jau  pabeigti, kā arī tām jāvar piesaistīt deinstitucionalizācijas plāna izstrādes vadītāju, sociālās jomas ekspertu un ekonomikas jomas ekspertu, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Konkursa uzvarētājam Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam būs jāizstrādā un jānodod līdz š.g. 30.septembrim.

Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties ŠEIT, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Eksporta ielā 12-212, Rīgā, kā arī www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Konkurss izsludināts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Papildu informācijai par konkursu: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītājas, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Notikusi projekta partneru kārtējā tikšanās

11.janvārī Kuldīgā projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda tikās ar projekta partneriem – Kurzemes pašvaldību, bērnu namu un Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvjiem,  lai pārrunātu projekta aktualitātes un sniegtu atbildes uz jautājumiem, kas radušies projekta ieviešanas laikā.

Projekta vadītājas asistente Sandra Miķelsone-Slava partnerus informēja par nozīmīgākajām projekta ieviešanas aktualitātēm. Līdz šim ir uzsākta visu plānoto projekta mērķa grupu vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde, joprojām turpinās pieteikumu pieņemšana bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanai. Ir izsludināti divi iepirkumi par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādi 2017.-2020. gadam un Kurzemes plānošanas reģiona bērnu sociālās aprūpes iestāžu (jeb bērnu namu) reorganziācijas plānu izstrādi. Tāpat S. Miķelsone-Slava informēja par šobrīd zināmajiem termiņiem minēto plānu izstrādei un saskaņošanai, un citu projekta aktivitāšu īstenošanai.

Projekta finanšu vadītāja Evita Taupmane partnerus informēja par situāciju projekta kopējā budžeta izpildē, kā arī atgādināja un akcentēja nosacījumus, kas jāievēro, lai tiktu attiecināti partneru izdevumi.

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa partnerus informēja par paveikto sabiedrības un speciālistu informēšanā. Viņa īpaši akcentēja nepieciešamību papildus strādāt ar informācijas nodošanu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, par iespēju pieteikt bērnu tā individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei. Tāpat I.Siliņa partnerus aicināja izplatīt informāciju par izsludināto iepirkumu Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017-2020.gadam izstrādei.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī pašvaldību sociālā mentora piesaistīšana, kurš nodrošinās atbalstu sagatavošanās procesā valsts sociālās aprūpes centrādzīvojošajām personām ar garīga rakstura traucējumiem un kuras izteikušas vēlmi pāriet uz dzīvi sabiedrībā. Tāpat partneri tika iepazīstināti arī ar aktualitātēm sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieprasījumā un nodrošināšanā.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots ar mērķi palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem un to finansē Eiropas Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%).

Prezentācijas no tikšanās:

Turpinās pieteikumu pieņemšana bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei

 

Arī 2017. gadā turpinās Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus, no kuriem daļu ģimenes varēs saņemt bez maksas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Lai pieteiktu bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai, vecākiem jāsazinās ar pašvaldības sociālo dienestu un jāiesniedz iesniegums.

Bērna vajadzību izvērtēšanu veic speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits) bērna dzīves vietas pašvaldībā un, balstoties uz tās rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots individuāls atbalsta plāns. Tas ietver konkrētas rekomendācijas pakalpojumiem bērniem un vecākiem, kurus projekta ietvaros noteiktā apjomā ģimene var saņemt bez maksas:

 • bērnam (līdz 17.g. ieskaitot)  – četri no atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
 • vecākiem – divi no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.

Kuldīgā notikusi tikšanās ar vecākiem un speciālistiem par atbalsta iespējām bērniem ar invaliditāti

8. decembrī Kuldīgas veselības centrā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja tikās ar aktīvajiem vecākiem un speciālistiem no Kuldīgas un Aizputes novadiem, lai iepazīstinātu ar šobrīd pieejamajiem un projekta “Kurzeme visiem” apmaksātajiem pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, skaidrotu kopējo projekta “Kurzeme visiem” būtību un tā  nozīmi ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamības uzlabošanā Kurzemē.

Lietuvas pieredze deinstitucionalizācijas procesa ieviešanā

Lai iepazītos ar Lietuvas pieredzi deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanā un sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nodrošināšanā bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, un personām ar garīga rakstura traucējumiem, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa no 14.- 16. novembrim piedalījās Labklājības ministrijas organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Šauļiem, Viļņu, Varēnu un Alytus.
Pieredzes brauciena laikā notika tikšanās ar Šauļu un Alytus rajonu DI ekspertēm, Šauļu, Varēnas un Alytus pašvaldību pārstāvjiem, kā arī ar sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniedzējiem Šauļos, Viļņā, Varēnā un Alytus, pārrunājot DI procesa ieviešanu Lietuvā un klātienē iepazīstot dažādus risinājumus institūciju pārveidošanai par ģimeniskai videi pietuvinātiem un sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem.
No katras tikšanās varēja gūt kādas atziņas, taču īpaši vēlamies izcelt 4 labās prakses piemērus darbam ar ārpusģimeņu aprūpē esošajiem bērniem un to ģimenēm Šauļu, Viļņas un Alytus pašvaldībās:
 • Šauļu pašvaldībā kopš 2015. gada izveidots jauns daļēji sabiedrībā balstīts pakalpojums – bērni no 7-18.g.v. dzīvo ģimeniskai videi pietuvinātā pašvaldības bērnu aprūpes iestādē, kura sastāv no 7 rindu mājām un atsevišķas ēkas iestādes administrācijai un speciālistiem. Katrā rindu mājā dzīvo līdz 8 bērniem, tai ir atsevišķa ieeja, tās pirmajā stāvā izvietota kopīga dzīvojamā istaba, virtuve, tualete un telpa dežūrējošiem darbiniekiem, bet otrajā stāvā atrodas bērnu guļamistabas, tualetes un dušas.

  Rindu mājas ģimeniskas vides radišanai bērniem ārpusģimeņu aprūpē. Foto Anita Āboliņa
  Bērni no vienas ģimenes, neatkarīgi no viņu vecuma un dzimuma, netiek šķirti un dzīvo kopā vienā mājā. Iestādes direktors, kurš pirms tam 17 gadus bija vadījis bērnu namu tā klasiskajā izpratnē, uzskata, ka bērnu dzīves kvalitāte un viņiem sniegtais pakalpojums ir uzlabojies. Arī darbinieku darbs, strādājot šādā formā, ir kļuvis vieglāks, turklāt izmaksas uz vienu bērnu mēnesī nav lielākas kā iepriekš.

 

 • Savukārt Alytus bērnu nama direktors, kurš bērnu namu vada jau 30 gadus (šobrīd tajā dzīvo apmēram 70 bērni un jaunieši, taču infrastruktūra paredzēta 320 bērnu aprūpei), atzīst, ka viens no labākajiem bērnu namu pārveides modeļiem ir pakalpojuma sniegšana ārpus vienas konkrētas ēkas, piemēram, dažādos dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkās. Tas prasot esošo darbinieku vēlmi mainīties un pielāgoties jaunajiem darba apstākļiem, taču direktors norāda, ka darbinieku attieksmei un  veiktajam darbam jābūt kvalitatīvam neatkarīgi no telpām, kurās pakalpojums tiek sniegts.  Arī praksē Alytus pašvaldībā šīs pārmaiņas jau ir sākušās – no 2016.gada novembra sākuma 5 jaunieši (15-18g.v.) dzīvo dzīvoklī un tuvākajā laikā plānots uz citiem dzīvokļiem pārcelt vēl 15 bērnus.

 

 • Lai mazinātu ārpusģimeņu aprūpē esošo bērnu skaitu, Viļņā izveidots Ģimeņu atbalsta centrs (ĢAC) preventīvajam darbam ar riska ģimenēm. Tajā strādājošie speciālisti galvenokārt strādā ar vecākiem, uzlabojot to ikdienas dzīves prasmes un iemaņas, tai skaitā individuāli palīdzot, apmācot un asistējot uz vietas to dzīvesvietā, kā arī vada dažādas atbalsta grupas un apmācības ar mērķi panākt, lai bērni nepaliktu bez vecāku gādības un nenonāktu ārpusģimenes aprūpē. Lai Ģimeņu atbalsta centra speciālisti atrastos tuvāk mērķauditorijai un vienlaicīgi veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos tiem, ĢAC telpas iekārtotas vienā no Viļņas daudzdzīvokļu namiem.

  Ģimeņu atbalsta centrs daudzdzīvokļu ēkā. Foto Anita Āboliņa
  ĢAC speciālisti strādā ne tikai ar vecākiem, bet organizē arī dienas centra aktivitātes apkārtnes bērniem. Pakalpojumam attīstoties,  apkārtnes iedzīvotāji arvien vairāk uzticas ĢAC speciālistiem un arvien biežāk informē par bērniem, kas pamesti novārtā vai kā citādi cietuši ģimenes situācijas dēļ.

 

 • Nozīmīgu pienesumu DI procesa īstenošanai un ārpusģimeņu aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanai Lietuvā sniedz Viļņas SOS ciematu asociācija, kuras speciālistu komanda intensīvi strādā ar SOS bērnu ciematā nonākuša bērna bioloģisko ģimeni, lai pēc iespējas veicinātu bērna atgriešanos tajā. Ja tomēr atgriešanās dažādu apstākļu dēl ir neiespējama, tiek risināts jautājums par aizbildņa meklēšanu no bērna radinieku puses un tikai kā nākamie risinājumi tiek vērtēta iespēja piesaistīt audžuģimeni vai nodot bērnu adopcijai.

  Pieredzes brauciena dalībnieki SOS ciematā. Foto Anita Āboliņa

Notikusi tikšanās ar vecākiem Ventspilī

30. novembrī Ventspilī projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa tikās ar vecākiem, lai pastāstītu par projekta ietvaros pieejamajiem pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to saņemšanas kārtību. Tikšanās notika sadarbībā ar Ventspils atbalsta centru ģimenēm ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” un tajā piedalījās aptuveni 30 interesentu.