DI ieviešana Latvijā

Šobrīd Latvijā gan bērnu, gan pieaugušo sociālās aprūpes sistēma ir balstīta institucionālajā aprūpē, kas ir pretrunā gan ar Latvijas lēmumiem un apņemšanām iesaistīt sabiedrībā visus tās locekļus, uzsverot katra spēju, nevis nespēju, kā arī ir pretrunā ar virkni starptautiskiem tiesību aktiem un konvencijām, kurās pausto Latvija ir apņēmusies ievērot.

Lai esošo, institucionālajā aprūpē balstīto, sociālās aprūpes sistēmu pārveidotu par tādu, kas vispirms novērtē personas spējas un iespējas un tām atbilstoši sniegtu sabiedrībā balstītus un ģimeniskai videi pietuvinātus sociālus pakalpojumus, Latvija ir uzsākusi deinstitucionalizācijas procesu. Tā ietvaros līdz 2020. gadam ir plānots:

  • padarīt pieejamus sabiedrībā balstītus pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm,
  • padarīt pieejamus sabiedrībā balstītus pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem,
  • samazināt Valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošo personu skaitu un samazināt jaunu personu nokļūšanu tajos,
  • sagatavot katra Latvijas plānošanas reģiona (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale, Rīgas reģions) deinstitucionalizācijas plānu, kuri būs par pamatu katra reģiona sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstībai.

Lai īstenotu līdz 2020. gadam paredzētās aktivitātes, Latvija ir piesaistījusi Eiropas Sociālā fonda finansējumu. Finansējums Latvijai piešķirts projektu veidā aktivitātēm, kas tiek īstenotas katrā Latvijas plānošanas reģionā un šos projektus administrē Latvijas plānošanas reģionu administrācijas. Kopējo procesa virzību pārrauga Labklājības ministrija.

Kurzemes plānošanas reģionam plānotais finansējums ir pieejams un aktivitātes tiek īstenotas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. To īsteno Kurzemes plānošanas reģiona administrācija sadarbībā ar visām Kurzemes pašvaldībām, bērnu namiem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Plašāk par projektu var lasīt sadaļā Projekts “Kurzeme visiem”.

Informācija par deinstitucionalizācijas projektiem pārējos Latvijas plānošanas reģionos:

  latgale.png - 14.4 KB   riga.png - 12.4 KB   vidzeme.png - 7.03 KB  zemgale.png - 10.03 KB