Informācija pašvaldībām: stājušies spēkā MK noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā

Labklājības ministrija radusi iespēju īstenot principu nauda seko klientam (NSK). No 2019.gada 1.janvāra ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.797 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā”. Tie nosaka:

  • valsts piešķirtā atbalsta apmēru pašvaldībām, kuras nodrošina sociālos pakalpojumus personas dzīvesvietā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma1 panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētajām personām, kas nesaņem valsts vai pašvaldības finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus;
  • kritērijus valsts atbalsta apmēra noteikšanai;
  • valsts atbalsta piešķiršanas kārtību.

Ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr.797 detalizēti iespējams iepazīties likumi.lv: https://likumi.lv/ta/id/303855-valsts-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-pasvaldibam-par-socialo-pakalpojumu-nodrosinasanu-personas-dzivesvieta

Valsts atbalsts tiešā veidā saistīts ar MK 16.06.2015. noteikumu Nr.313 19.1.7.1.punkta nosacījumiem par pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT pēc kompensācijas saņemšanas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.