Informācija pašvaldībām, kas DI ietvaros pilnveido infrastruktūru: izmaiņas MK noteikumos Nr.871

Vēršam uzmanību, ka 2018.gada 11.decembrī pieņemti grozījumi un ar 2018.gada 20.decembri ir stājušās spēkā izmaiņas Ministru Kabineta noteikumos Nr.871 (par ERAF ieguldījumiem DI plānu īstenošanā). Aicinām ar grozījumiem iepazīties tās pašvaldības, kas attīsta infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai projekta “Kurzeme visiem” ietvaros saskaņā ar KPR DI plānu.

Būtiskākās izmaiņas:

  • Projektu iesniegumu atlasei mainīts termiņš – projektu iesniegumu atlasi pirmajā un otrajā atlases kārtā noslēdz 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanas. Detalizēta informācija iegūstama no CFLA.
  • Noteikumi papildināti ar 50.10 un 50.11.punktu, kas ietver arī nosacījumus par maksas pakalpojumu sniegšanu, ja DI plānā noteiktais mērķa grupas personu skaits ir atšķirīgs/mazāks jeb nenodrošina pilnu infrastruktūras noslodzi.
  • ēku un zemes īpašumtiesībās.

Ar MK noteikumiem Nr.871 un to grozījumiem var iepazīties:  https://likumi.lv/doc.php?id=287725