Valsts kontrole atzinīgi novērtē deinstitucionalizācijas nepieciešamību Latvijā

Informējam, ka  Valsts kontrole 11.04.2018. ir publicējusi revīzijas ziņojumu “Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēkiem ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā”, kurā atzinīgi novērtējusi Labklājības ministrijas lēmumu kā vienu no trim sociālo pakalpojumu politikas virzieniem 2014.–2020.gadam īstenot deinstitucionalizācijas (DI) procesu.

Aicinām iepazīties ar ziņojuma kopsavilkumu, pamata ziņojumu un eksperta ziņojumu.

Pamatojoties uz revīzijā izdarītajiem secinājumiem, Valsts kontrole Labklājības ministrijai kā vadošajai valsts pārvaldes iestādei sociālo pakalpojumu jomā ir sniegusi seši ieteikumus, lai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ieviešanas process sasniegtu izvirzīto mērķi:

  1. Lai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sniegtie pakalpojumi un atbalsts dzīvei ārpus ilgstošas aprūpes institūcijas būtu pilnīgs, Valsts kontrole aicina Labklājības ministriju izvērtēt iespēju papildināt pilngadīgām personām ar GRT piedāvāto pakalpojumu klāstu vai pielāgot esošo pakalpojumu saturu. Piemēram, nodrošināt atbalsta personas pakalpojumu, nodrošināt, ka sociālo pakalpojuma sniegšanā iesaistītajam personālam ir prasmes komunikācijā ar mērķa grupas klientiem, bet grupu mājas (dzīvokļa), dienas aprūpes centra u.c. pakalpojuma saturā ietvert uzraudzību un atbalstu medikamentu lietošanā.
  2. Valsts kontrole aicina Labklājības ministriju atkārtoti veikt visu valsts sociālās aprūpes centru filiāļu izvērtēšanu, lai pieņemtais lēmums par slēgšanai piemērotāko valsts sociālās aprūpes centru filiāli būtu caurskatāms un ekonomiski pamatots.
  3. Lai DI ieguldījumi būtu ilgtspējīgi un radītu pievienoto vērtību turpmākajā sociālajā darbā, Valsts kontrole aicina Labklājības ministriju pilnveidot DI ietvaros radīto metodiku mērķa grupas bērnu individuālo vajadzību izvērtējumam tās izmantošanai turpmākajā sociālajā darbā, tā veicinot vienotu pieeju mērķa grupas bērnu individuālo vajadzību novērtēšanā un tām nepieciešamo atbalsta plānu izstrādē.
  4. Lai sasniegtu jau sākotnēji izvirzītos DI rezultātus un sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus varētu saņemt pēc iespējas vairāk personu, nesniedzot ieteikumus, Valsts kontrole aicina Labklājības ministriju un pārējās DI īstenošanā iesaistītās institūcijas darīt visu iespējamo, lai turpmākā DI norisē plānotās aktivitātes tiktu veiktas noteiktajos termiņos un apjomā.
  5. Tā kā resursu ietilpīgākais DI posms – pakalpojumu un to sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide – vēl ir tikai priekšā, revidenti uzskata, ka Labklājības ministrijai ir jāaicina pašvaldības uzsākt infrastruktūras attīstības projektu pamatojošās dokumentācijas izstrādi vēl pirms DI plānu apstiprināšanas. Labklājības ministrijai kā pieredzējušai iestādei dažādu projektu īstenošanā savas kompetences ietvaros ir jāsniedz iesaistītajām institūcijām arī atbalsts nepieciešamās dokumentācijas kvalitatīvai izstrādei, tā mazinot riskus DI aktivitāšu termiņu kavējumiem, kas var ietekmēt arī izmaksas un veikto darbu vēlamo kvalitāti.
  6. Lai nodrošinātu DI ietvaros radīto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu ilgtspēju, revidenti aicina Labklājības ministriju turpināt uzsāktās sociālās politikas īstenošanu cilvēku ar invaliditāti cieņpilnas dzīves nodrošināšanai, jau laikus meklējot risinājumus nepieciešamā finansējuma piesaistei.

Ziņojuma sagatavošanas laika Valsts kontroles pārstāvji  tikās arī ar projekta „Kurzeme visiem” pārstāvjiem, kā arī iepazinās ar projekta aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem.

 

Revīzijas ziņojums “Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēkiem ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā” tika sagatavots lietderības revīzijas “Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu ieviešanas procesa novērtējums” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste