< Atpakaļ

Kurzemes plānošanas reģionam plānotais finansējums deinstitucionalizācijas procesam ir pieejams un aktivitātes tiek īstenotas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. To īsteno Kurzemes plānošanas reģiona administrācija sadarbībā ar visām Kurzemes pašvaldībām, bērnu namiem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Plašāk par projektu var lasīt sadaļā  Par projektu.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveidi un nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē paredz Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāns. Tas paredz, ka Kurzemē nepieciešamais atbalsts, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai tiks radīti 288 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 350 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), savukārt 29 personas ar GRT no valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” sāktu dzīvi pašvaldībās.

Kurzemes reģiona DI vadības grupa

Lai nodrošinātu deinstitucionalizācijas procesa uzraudzību Kurzemes plānošanas reģionā, ir izveidota Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupa.
Reģionālās DI vadības grupas tikšanās notiek ar mērķi – nodrošināt projekta “Kurzeme visiem” īstenoto aktivitāšu uzraudzību, ar to saprotot:
 • reģionā nepieciešamo pakalpojumu plānošanas, DI plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzību;
 • personāla apmācību plānošanas un organizēšanas uzraudzību;
 • sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanas uzraudzību;
 • pašvaldību sadarbības organizēšanu un vienošanās panākšanu par prioritāri attīstāmiem pakalpojumiem, veicamām izmaiņām infrastruktūrā;
 • sadarbības ar citu plānošanas reģionu DI vadības grupām veidošanu un īstenošanu;
 • sadarbības organizēšanu ar NVO sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanā;
 • nepieciešamās informācijas sniegšanu nacionālā līmeņa DI vadības grupai;
 • monitoringa veikšana reģiona līmenī.
Kurzemes plānošanas reģiona DI vadības grupas dalībniekus 05.04.2016. ir apstiprinājusi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome. Šobrīd DI vadības grupa darbojas šādā sastāvā:
 • 3 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi:

  • Vilnis Vitkovksis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos;
  • Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētājs;
  • Aivars Šilis, Aizputes novada domes priekšsēdētājs.
 • KPR Administrācijas vadītājas vadītāja

 • Projekta „Kurzeme visiem” vadītāja 

 • 3 pašvaldību pārstāvji:

  • Kristīne Šteinberga, Ventspils pilsētas sociālā dienesta vadītāja p.i.
  • Anda Šļakorciņa, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktores vietniece;
  • Edgars Bertrams, Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs.
 • NVO pārstāvji projekta mērķa grupas interešu pārstāvniecībai:

  • Ieva Leimane-Veldmeijere, biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” direktore;
  • Ieva Sāmīte-Cērpa, nodibinājuma „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” valdes locekle;
  • Lāsma Liekmane, Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrības “Estere” pārstāve;
  • Ināra Roze, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunama vadītāja.*

* Tā kā Kurzemē nav NVO, kas apvieno vai pārstāv ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus, to intereses pārstāvēt deleģēta bērnu aprūpes iestādes vadītāja.