PIEEJAMAIS ATBALSTS

Projekta apmaksāti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi:

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

 

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem

Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu nonākšanai ģimenēs