<Atpakaļ

Lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tām tiek apmaksāta šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšana:

Aprūpe mājās

Palīdzības saņemšana dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Īslaicīga sociālā aprūpe

Diennakts sociālā aprūpe un veselības aprūpe minimālā apjomā pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu, un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā.

Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts

Konsultāciju mērķis ir veicināt, atjaunot vai nepasliktināt klienta sociālās funkcionēšanas spējas, ietverot sociālā statusa atgūšanu, spējas strādāt, izglītoties un aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

Atbalsta grupas un grupu nodarbības

Grupa, sākot no 3 cilvēkiem, dažādu prasmju un iemaņu attīstīšanai.

Pakalpojumi dienas aprūpes centros

Dienas aprūpes centros tiek nodrošināta iespēja personām ar garīga rakstura traucējumiem pavadīt laiku saturīgi, saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī iegūt ikdienai noderīgas prasmes, lai spētu labāk iekļauties sabiedrībā.

Pakalpojumi specializētajās darbnīcās

Specializētajās darbnīcās personas ar garīga rakstura traucējumiem var iemācīties darba dzīves ritmu, jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.

pakalpojumi grupu dzīvokļos

Grupu dzīvoklis ir atsevišķs dzīvoklis, kurā personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina individuālu ikdienā nepieciešamo atbalstu.

Atbalsts pārejai uz dzīvi sabiedrībā - personām, kas uzturas Valsts sociālās aprūpes centrā

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 1 gada garumā katrai personai, kura šobrīd uzturas valsts sociālajā aprūpes centrā “Kurzeme”, bet ir izteikusi vēlmi uzrakstījusi iesniegumu) uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, tiks sniegts sociālā mentora atbalsts. Tādējādi tiks nodrošināta individuāla, uz personas vajadzībām balstīta un viņas atbalsta plānā noteikto sagatavošanās pasākumu īstenošana, lai palīdzētu personai apgūt dzīvei sabiedrībā nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Kurš var saņemt pakalpojumu?

Pakalpojumu var saņemt ikviena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta personas individuālo vajadzību izvērtēšana un saņemts izstrādātais atbalsta plāns.

Kā saņemt pakalpojumu?

Lai persona varētu saņemt minētos projekta apmaksātos pakalpojumus, tai ir jābūt veiktai individuālo vajadzību izvērtēšanai un saņemtam atbalsta plānam, saskaņā ar kurā noteiktajiem pakalpojumiem tiks segtas to izmaksas.

Lai saņemtu sev nepieciešamos atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus, personai ir jāraksta iesniegums savas dzīvesvietas sociālajā dienestā.

Persona var izvēlēties sev vēlamo pakalpojuma sniedzēju, bet nepieciešamības gadījumā pakalpojuma sniedzēju var ieteikt arī pašvaldības sociālais dienests.

Kurzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu kontaktinformācija
Infografika lejupielādei

Kas ir individuālais atbalsta plāns?

Atbalsta plāns ir projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts personas individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību izvērtējumu. 

Personu individuālo vajadzību izvērtējumi un atbalsta plānu izstrādes tika veiktas 2016.-2017.gadā. 2019.gadā tika uzsākta un turpinās personu papildu vērtēšana.

Par iespēju saņemt individuālo atbalsta plānu, lūdzu sazinieties ar projekta vadītāju vai interesējieties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

kas ir garīga rakstura traucējumi un cita Noderīga informācija