<Atpakaļ

Lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tām tika apmaksāta šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšana:

Aprūpe mājās

Palīdzības saņemšana dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai cilvēkiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Īslaicīga sociālā aprūpe

Diennakts sociālā aprūpe un veselības aprūpe minimālā apjomā pilngadīgiem cilvēkiem ar GRT, kuriem nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt cilvēkam nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ.

Psihologa konsultācijas

Psihologi pārvalda zināšanas par cilvēka uzvedības modeļiem, domāšanas veidu, attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologs strādā ar cilvēkiem, sniedzot tiem konsultācijas un palīdzot izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stipras puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts

Konsultāciju mērķis ir veicināt, atjaunot vai nepasliktināt klienta sociālās funkcionēšanas spējas, ietverot sociālā statusa atgūšanu, spējas strādāt, izglītoties un aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

Atbalsta grupas un grupu nodarbības

Grupa, sākot no 3 cilvēkiem, dažādu prasmju un iemaņu attīstīšanai.

No 2021.gada jūnija projekta kompensēto atbalsta grupu un grupu nodarbību skaits cilvēkiem ar GRT  ir noteikts  līdz 100 reizēm, neatkarīgi no iepriekš apmeklēto nodarbību skaita.

Pakalpojumi dienas aprūpes centros

Dienas aprūpes centros tiek nodrošināta iespēja cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pavadīt laiku saturīgi, saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī iegūt ikdienai noderīgas prasmes, lai spētu labāk iekļauties sabiedrībā.

Pakalpojumi specializētajās darbnīcās

Specializētajās darbnīcās cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var iemācīties darba dzīves ritmu, jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.

Pakalpojumi grupu dzīvokļos

Grupu dzīvoklis ir atsevišķs dzīvoklis jeb mājvieta, kur cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina individuālu ikdienā nepieciešamo atbalstu.

Atbalsts pārejai uz dzīvi sabiedrībā - cilvēkiem, kuri uzturas Valsts sociālās aprūpes centrā

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros katram cilvēkam, kurš uzturējās valsts sociālās aprūpes centrā “Kurzeme”, bet izteica vēlmi (uzrakstījis iesniegumu) uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, tika sniegts sociālā mentora atbalsts. Tādējādi tika nodrošināta individuāla, uz cilvēka vajadzībām balstīta un viņa atbalsta plānā noteikto sagatavošanās pasākumu īstenošana, lai palīdzētu cilvēkam apgūt dzīvei sabiedrībā nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Ar projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniegtu atbalstu no valsts sociālās aprūpes centra uz dzīvi sabiedrībā pārgājuši un daudz patstāvīgāku dzīvi grupu dzīvokļos uzsākuši 37 cilvēki ar GRT.

Kurš varēja saņemt pakalpojumu?

Pakalpojumu varēja saņemt ikviens pilngadīgs cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, kuram projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un saņemts izstrādātais atbalsta plāns. 

Kopumā 265 projektā izvērtētie cilvēki ar GRT līdz pat projekta beigām 2023.gadā izmantoja projekta kompensētus sabiedrībā absltītus sociālos pakalpojumus.

Kā varēja saņemt pakalpojumu?

Lai cilvēks varētu saņemt minētos projekta apmaksātos pakalpojumus, viņam tika veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un sagatavots atbalsta plāns, saskaņā ar kurā noteiktajiem pakalpojumiem tika segtas to izmaksas.

Lai saņemtu sev nepieciešamos atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus, cilvēki ar GRT vērsās savas dzīvesvietas sociālajā dienestā, gan izvēloties sev vēlamo pakalpojuma sniedzēju, gan nepieciešamības gadījumā pakalpojuma sniedzēju iesakot pašvaldības sociālajam dienestam.

Kurzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu kontaktinformācija
Infografika lejupielādei

Kas ir individuālais atbalsta plāns?

Atbalsta plāns ir projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts cilvēka individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns, pamatojoties uz viņa individuālo vajadzību izvērtējumu.

Cilvēku individuālo vajadzību izvērtējumi un atbalsta plānu izstrādes tika veiktas 2016.-2017.gadā. 2019.gadā tika uzsākta un iespēju robežās turpinās cilvēku ar GRT papildu vērtēšana.

Par iespēju saņemt individuālo atbalsta plānu, lūdzu sazinieties ar projekta vadītāju vai interesējieties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

 

Sabiedrības izglītošana par cilvēkiem ar GRT

Projekta ietvaros organizējam izglītojošus pasākumus, lai paplašinātu sabiedrības redzesloku un izpratni par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, mazinātu dažādus sabiedrības stereotipus, sniegtu padomus ikdienas saskarsmē.

Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par saskarsmi ar cilvēkiem ar GRT (2020.gada oktobris – 2021.gada jūlijs)

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizētajās apmācībās par saskarsmi ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un bērniem ārpusģimenes aprūpē savas zināšanas papildinājuši kopumā 239 kurzemnieki. Apmācību ciklā – vienās klātienes apmācībās un sešās tiešsaistes apmācībās – piedalījās dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, bibliotekāri, kultūras darbinieki, tirdzniecības un pakalpojumu jomā strādājošie, kā arī citu institūciju darbinieki, piemēram, policisti, bāriņtiesu darbinieki.

Vispārējo pakalpojuma sniedzēju apmācības par viņu lomu deinstitucionalizācijas procesā un situācijām, ar kādām varētu saskarties attiecībā uz cilvēkiem ar GRT, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes, rīkoja  biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, Nodibinājums “Latvijas Bērnu bāreņu fonds” un Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze” sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” komandu un Labklājības ministriju.

Vairāk par apmācībām