<Atpakaļ

2017.gadā izstrādātais un 2018.gadā apstiprinātais Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveidi un nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē, lai vismaz 350 bērniem ar FT un 375 cilvēkiem ar GRT būtu pieejams nepieciešamais atbalsts, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai,  savukārt 35 cilvēki ar GRT no valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” sāktu dzīvi pašvaldībās.

 

“Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.–2020.gadam”

“Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam” ieviešanas progresa izvērtējums

“Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.–2020.gadam”  īstenošanas pārskati

Kurzemes plānošanas reģiona DI plāna izstrādes gaitas nozīmīgākie laika atskaites punkti:

Plāna izstrādes laikā tika:

  • analizēta esošā situācija sociālo pakalpojumu sniegšanas un infrastruktūras jomā Kurzemē;
  • analizēta esošā situācija vispārējo pakalpojumu (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) sniegšanā deinstitucionalizācijas procesa Latvijā mērķa grupu pārstāvjiem;
  • apzināti šķēršļi pieejamo pakalpojumu pilnvērtīgai izmantošanai;
  • izstrādāti risinājumi, kas nodrošina sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus atbilstoši projekta mērķa grupas pārstāvju vajadzībām pašvaldības administratīvajā teritorijā, ņemot vērā sociālekonomisko un demogrāfisko situāciju.

Kurzemes reģiona DI plāna pamatu veido Kurzemes iedzīvotāju individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes laikā iegūtā informācija par nepieciešamajiem pakalpojumiem. Būtiska nozīme bija arī sadarbībai ar pašvaldībām un esošo pakalpojumu sniedzējiem, apspriežot ieceres un diskutējot par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldību teritorijās. SIA „SAFEGE BALTIJA” uzklausīja iesaistīto pušu vēlmes, argumentus un pārdomas par sociālo un vispārējo pakalpojumu pieejamību, infrastruktūru, tās attīstību un pašvaldību redzējumu situācijas uzlabošanai. Vienlaicīgi tikšanos un diskusiju laikā tika meklēti visām pusēm pieņemami risinājumi, kā un kur pilnveidot esošos un, nepieciešamības gadījumā, attīstīt jaunus sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus Kurzemē.

Kurzemes pašvaldības, kuru teritorijās, saskaņā ar izstrādāto plānu, plānots attīstīt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus, var pretendēt uz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai/izveidei.