Kurzemes reģiona DI plāns

Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam (Kurzemes reģiona DI plāns) izstrādāts ar mērķi noteikt KPR teritorijā īstenojamās rīcības, kuru izpildes rezultātā personām ar garīga rakstura traucējumiem,  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu sociālās aprūpes centros esošajiem bērniem tiks nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

Plāna izstrādes gaitas nozīmīgākie laika atskaites punkti:

 • 2018. gada 5.oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”.
 • 2018. gadā no februāra līdz septembrim sagatavoti plāna tehniskie precizējumi.
 • 2018. gada 17.janvārī plāna galīgā redakcija tiek nodota saskaņošanai visām Kurzemes 20 pašvaldībām.
 • 2017. gada 16.novembrī Kurzemes reģiona DI vadības grupa iepazīstas un diskutē par deinstitucionalizācijas plānu
 • 2017. gada 1. un 2. novembrī notiek plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā.
 • 2017. gada oktobrī notiek tikšanās ar Kurzemes pašvaldībām, lai diskutētu par Kurzemes reģiona DI plānā iekļaujamiem infrastruktūras risinājumiem un to izmaksām sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstībai
 • 2017.gada septembrī notiek tikšanās ar Labklājības ministriju un Kurzemes lielajām pilsētām – Ventspili un Liepāju, lai pārrunātu DI plānā iekļaujamos risinājumus
 • 2017. gada martā SIA „SAFEGE BALTIJA” sāk Kurzemes reģiona DI plāna izstrādi.

Plāna izstrādes laikā tika:

 • analizēta esošā situācija sociālo pakalpojumu sniegšanas un infrastruktūras jomā Kurzemē;
 • analizēta esošā situācija vispārējo pakalpojumu (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) sniegšanā deinstitucionalizācijas procesa Latvijā mērķa grupu pārstāvjiem;
 • apzināti šķēršļi pieejamo pakalpojumu pilnvērtīgai izmantošanai;
 • izstrādāti risinājumi, kas nodrošina sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus atbilstoši projekta mērķa grupas pārstāvju vajadzībām pašvaldības administratīvajā teritorijā, ņemot vērā sociālekonomisko un demogrāfisko situāciju.

Kurzemes reģiona DI plāna pamatu veido Kurzemes iedzīvotāju individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes laikā iegūtā informācija par nepieciešamajiem pakalpojumiem. Būtiska nozīme bija arī sadarbībai ar pašvaldībām un esošo pakalpojumu sniedzējiem, apspriežot ieceres un diskutējot par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldību teritorijās. SIA „SAFEGE BALTIJA” uzklausīja iesaistīto pušu vēlmes, argumentus un pārdomas par sociālo un vispārējo pakalpojumu pieejamību, infrastruktūru, tās attīstību un pašvaldību redzējumu situācijas uzlabošanai. Vienlaicīgi tikšanos un diskusiju laikā tika meklēti visām pusēm pieņemami risinājumi, kā un kur pilnveidot esošos un, nepieciešamības gadījumā, attīstīt jaunus sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus Kurzemē.

Kurzemes pašvaldības, kuru teritorijās, saskaņā ar izstrādāto plānu, plānots attīstīt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus, var pretendēt uz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai/izveidei.