Kurzemes DI plāns

2017. gada martā tika sākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (Kurzemes reģiona DI plāns)  izstrāde, kuru veic SIA „SAFEGE BALTIJA”.

Kurzemes reģiona DI plāna mērķis ir rast risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, vienlaicīgi novēršot personu nokļūšanu institūcijās. Plāna izstrādes laikā tiek:

  • analizēta esošā situācija sociālo pakalpojumu sniegšanas un infrastruktūras jomā Kurzemē,
  • analizēta esošā situācija vispārējo pakalpojumu (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) sniegšanā projekta mērķa grupu pārstāvjiem;
  • apzināti šķēršļi pieejamo pakalpojumu pilnvērtīgai izmantošanai,
  • izstrādāti risinājumi, kas nodrošina sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus atbilstoši projekta mērķa grupas pārstāvju vajadzībām pašvaldības administratīvajā teritorijā, ņemot vērā sociālekonomisko un demogrāfisko situāciju.

Kurzemes reģiona DI plāna pamatu veidos Kurzemes iedzīvotāju individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes laikā iegūtā informācija par nepieciešamajiem pakalpojumiem. Būtiska nozīme būs arī sadarbībai ar pašvaldībām un esošo pakalpojumu sniedzējiem, lai apspriestu ieceres un diskutētu par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldību teritorijās. SIA „SAFEGE BALTIJA” uzklausīs iesaistīto pušu vēlmes, argumentus un pārdomas par sociālo un vispārējo pakalpojumu pieejamību, infrastruktūru, tās attīstību un pašvaldību redzējumu situācijas uzlabošanai. Vienlaicīgi tikšanos un diskusiju laikā būs jārod visām pusēm pieņemami risinājumi, kā un kur pilnveidot esošos un, nepieciešamības gadījumā, attīstīt jaunus sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus Kurzemē.

Kurzemes reģiona DI plānam ir jābūt visu pušu saskaņotam un Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes (SPAP) apstiprinātam līdz 31.12.2017.

Kurzemes pašvaldības, kuru teritorijās, saskaņā ar izstrādāto plānu, būs jāattīsta sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi, varēs  pretendēt uz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu  vajadzīgās infrastruktūras sakārtošanai.