Labklājības ministrija aicina piedalīties aptaujā cilvēkus ar invaliditāti

Labklājības ministrija pētījuma “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” ietvaros uzsāk personu ar invaliditāti vai viņu likumisko pārstāvju aptauju.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot cilvēku ar invaliditāti viedokli par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu dažādās dzīves jomās. Aptaujas jautājumi ir par izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu, vides pieejamības jomām, kā arī sabiedrības, dažādu institūciju un iestāžu pārstāvju attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti un kā ir mainījusies cilvēku ar invaliditāti situācija dažādās dzīves jomās. Minēto aptauju īsteno nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”.

Lūdzam cilvēkiem ar invaliditāti vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem līdz 2020. gada 31. martam aizpildīt aptaujas anketu https://www.club-interactive.com:443/opinio/s?s=8215. Tā ir gan latviešu, gan krievu valodā. Aptauja ir anonīma, un dati tiks analizēti apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanas aptuvenais ilgums ir 10-15 minūtes. Neskaidrību gadījumos iespējams sazināties ar nodibinājuma „Baltic Institute of Social Sciences” pētniekiem pa e-pastu: biss@biss.soc.lv vai tālruni: 67217554.

Pētījums tiek īstenots LM projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2. kārta)” (Nr. 10.1.3.0/18/TP/010) ietvaros.

Informācija pārpublicēta no Labklājības ministrijas mājas lapas: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91658-labklajibas-ministrija-aicina-piedalities-aptauja-cilvekus-ar-invaliditati?fbclid=IwAR0S4JDH9bJp1yC8VvZ8QnnjKvonl1tynVVIPV0JXCSuTl-CtBvyLaa1F2c