CFLA: riski ES fondu projektu ieviešanā: ieteikumi risinājumiem

Ņemot vērā aktuālo situāciju un informāciju par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar Putina kara pret Ukrainu, Covid 19 pandēmijas sekām un citu ārējo apstākļu ietekmi uz Eiropas Savienības (ES) fondu projektu ieviešanu, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) apkopojusi ieteikumus šo risku mazināšanai.

CFLA sniedz informāciju par dažiem iespējamiem risinājumiem, kuru piemērošanu aicina rūpīgi apsvērt:

  1. Izvērtējot ģeopolitiskās situācijas un citu risku ietekmi uz projektu ieviešanu, finansējuma saņēmējs, sniedzot pamatojumu par situācijas ietekmi uz projektā plānoto darbību pabeigšanu, var ierosināt pagarināt ES līdzfinansētā projekta ieviešanas termiņu šobrīd specifiskā atbalsta mērķa regulējošo Ministra kabineta (MK) noteikumu noteiktajos termiņos;
  2. Pamatojoties uz nepārvaramas varas apstākļiem, netiks piemēroti MK noteikumos Nr. 784 noteiktie ierobežojumi attiecībā uz projektu ieviešanas termiņa pagarināšanu vai finanšu disciplīnas ievērošanu;
  3. Finansējuma saņēmējs var rosināt grozījumus ES fondu līdzfinansētajā projektā, samazinot  projektā ieviešamo darbību apjomu pret pieejamo finansējumu,  vienlaikus nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu pilnā apmērā. Šāda risinājuma iespējamība tiks izskatīta sadarbībā ar atbildīgo iestādi (nozares ministrija);
  4. Šī brīža situācija būvniecības nozarē saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestām sankcijām, tai skaitā, metāla un citu resursu nepieejamība vai to izmaksu pieaugums, viennozīmīgi atbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta trešajā daļā un Publiskās un privātās partnerības likuma 63.panta trešās daļas 3.punktā minētajiem apstākļiem, kurus pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris vai tā pārstāvis iepriekš nevarēja paredzēt. Attiecīgi projektā plānoto darbību, kas saistītas ar būvniecību, pabeigšanai līgumslēdzējpusēm ir tiesības veikt būtiskus līguma grozījumus, nemainot līguma vispārējo raksturu. Pusēm ir tiesības vienoties par līguma izpildes termiņa pagarināšanu, līgumcenas pārskatīšanu (līdz 50 % no sākotnējās līguma cenas), kā arī par citiem nepieciešamajiem grozījumiem. Papildus tam iepirkumu jomas regulējums paredz arī citus instrumentus līguma izmaiņu vadībai. Par iespējām piemērot minētos izņēmumus lūdzam skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu;
  5. Lemjot par publiskā būvdarbu līguma grozījumiem un paredzot līgumcenas vai termiņa pārskatīšanu, aicinām rūpīgi izvērtēt  būvdarbu veicēja pamatojumus, ka Krievijas militārās agresijas Ukrainā izraisītās problēmas atstāj tiešu un likumsakarīgu ietekmi uz konkrēto būvniecības ieceri. Atbilstoši šī brīža ES fondu regulējumam līgumcenas pieaugums (sadārdzinājums)  ir uzskatāms par projekta neattiecināmām izmaksām, ko nevar segt no ES fondu līdzekļiem, vienlaikus ir paredzēta iespēja pamatotos gadījumos lemt atšķirīgi, t.sk. jo īpaši ar valdības lēmumu;
  6. Šobrīd, plānojot un veicot publiskos iepirkumus nākotnē, aicinām iekļaut līgumcenas indeksācijas noteikumus publisko iepirkumu dokumentācijā un attiecīgi pēc tam būvdarbu līgumos, lai mazinātu risku būvniecības izmaksu strauju svārstību gadījumā;
  7. Gadījumā, ja izvērtējot visus apstākļus projektā tā pabeigšana noteiktajā izmaksu attiecināmības termiņā līdz  – 2023.gada 31.decembrim nav iespējama, tad Eiropas Komisijas vadlīnijās par darbības programmu slēgšanu jau ir paredzētas vairākas iespējas:
  • iespēja pabeigt projektu, kura kopējās izmaksas pārsniedz 2 miljonus EUR, vadlīnijās noteiktā termiņā, līdz 2026.gadam, finansējuma saņēmējam pašam sedzot izmaksas, kas rodas pēc 2023.gada 31.decembra;
  • projekta darbību pakāpeniska īstenošana divos plānošanas periodos (posmošana/fāzēšana starp plānošanas periodiem 2014-2020 un 2021-2027), kas iespējama tikai gadījumos, kad projekta abu posmu kopējās izmaksas pārsniedz 5 miljonus EUR un kad programmā ir paredzēts finansējums tāda veida atbalstāmām darbībām 2021-2027.gadu plānošanas periodā;

CFLA sadarbībā ar iestādēm, kas administrē ES fondus, turpina apzināt kopējo situāciju ES līdzfinansēto projektu ieviešanā un darbojas arī pie citu kopīgu iespējamo risinājumu rašanas.

Tā kā katrs projekts ir specifisks, situācijas var būt dažādas, nepieciešama individuāla pieeja un kopīgi meklējams risinājums veiksmīgai projektu pabeigšanai. Tādēļ aicinām savlaicīgi vērsties CFLA gan būtiska izmaksu pieauguma, gan projekta pabeigšanas termiņa vai citu būtisku projekta mērķu un rezultātu nesasniegšanas risku gadījumos, sniedzot konkrētu, objektīvi pamatotu situācijas izklāstu un priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām projekta īstenošanas nosacījumos, lai sadarbībā ar atbildīgo iestādi meklētu piemērotāko risinājumu konkrētā projekta gadījumā.

 

Informācija pārpublicēta no CFLA mājas lapas: https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunums/riski-es-fondu-projektu-ieviesana-ieteikumi-risinajumiem