Liepājā veidos ārpusģimenes atbalsta centru

Labklājības ministrija (LM) apstiprinājusi nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” pieteikto un Liepājas domes 16. jūlija sēdē atbalstīto ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru Liepājā. To veidos nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, kurš jau ilgstoši un profesionāli sniedz sociālos pakalpojumus Liepājas iedzīvotājiem un sadarbojas ar Sociālo dienestu.

Valsts Latvijā plānojusi izveidot kopumā 6 ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus, viens no kuriem atradīsies Liepājā. Pagaidām tas ir vienīgais Kurzemē.

Ārpusģimenes atbalsta centru mērķis ir sniegt atbalstu audžuģimenēm, specializētām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm, nodrošinot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem, kuri tiek šķirti no ģimenes, tādējādi mazinot to bērnu skaitu, kuri tiek ievietoti bērnu aprūpes iestādēs.

Liepājas ārpusģimenes atbalsta centrs “Liepāja” atradīsies Brīvības ielā 9 – turpat, kur šobrīd jau tiek nodrošināti Sociālo pakalpojumu aģentūras pakalpojumi, tajā skaitā audžuģimeņu atbalsta programma. Topošais centrs meklēs uzņemošo ģimeni bez vecāku gādības palikušiem bērniem, nodrošinās apmācības un psihosociālo atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem, nodrošinās šo ģimeņu psiholoģisko izpēti, kā arī atlīdzības aprēķināšanu un izmaksu specializētajām audžuģimenēm.

Sniegtais atbalsts audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm ietvers informatīvo un citu atbalstu, kā arī nodrošinās audžuģimeņu un specializēto audžuģimeņu apmācību statusa iegūšanai un ikgadējo zināšanu pilnveides kursu apguvi. Papildus sniegtajam atbalstam audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, sākot ar 2019.gada 1.janvāri, atbalsta centrs nodrošinās psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm, kā arī potenciālo adoptētāju apmācības. Tāpat atbalsta centrs jebkurā diennakts laikā sniegs informāciju Bāriņtiesai un policijai par krīzes audžuģimenēm, kuras var uzņemt bērnus, kas izņemti no ģimenēm, lai nodrošinātu šo bērnu nenonākšanu institūcijās.

Finansējums ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai iekļauts valsts budžeta bāzes daļā, līdz ar to nodrošinot šo iestāžu darbību ilgtermiņā.

“Sociālo pakalpojumu aģentūra” Liepājā jau arī līdz šim nodrošina dažādus sociālos pakalpojumus, sadarbojas ar Sociālo dienestu, bāriņtiesu, jo Liepājā darbojas pašvaldības finansēta audžuģimeņu atbalsta programma. “Sociālo pakalpojumu aģentūra” Liepājā ģimenēm ar bērniem piedāvā: ģimenes asistenta un agrīnās intervences pakalpojumus, konsultē audžuģimenes un bērnus, kuri ievietoti audžuģimenē atbalsta programmā.

Konsultācijas sniedz arī dažādi speciālisti: sociālais darbinieks, Montessori pedagogs un speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, psihoterapeits, fizioterapeits. Aģentūras speciālisti asistē arī bioloģiskā vecāka un bērna tikšanās reizēs.

Kā zināms, jūlijā spēkā stājās grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kā arī Audžuģimenes noteikumi un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi, kuri paredz, ka Latvijā sāk darboties speciālās audžuģimenes un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri.

Informāciju sagatavoja

Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Sociālais dienests
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mobilais tālrunis: 29 106 561
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv