Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti, uzsākot darba attiecības

Atbalsts personām ar invaliditāti uzsākot darba attiecības

Pasākumi noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku

Atbalsta pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti, lai atvieglotu iekārtošanos pastāvīgā darbā.

1. Ergoterapeita konsultācija

Nodarbinātības valsts aģentūras izvēlēts ergoterapeits apsekos darba vietu un izvērtēs tās piemērotību veicamajam darbam, nepieciešamības gadījumā sniedzot ieteikumus darba vietas pielāgošanai.

Ergoterapeita pakalpojumam jāpiesakās ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

2. Surdotulka pakalpojums

Pakalpojums bezdarbniekiem ar dzirdes traucējumiem saskarsmes nodrošināšanai ar darba devēju, nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma stundas nedēļā.

Pakalpojumu nodrošina:

  • vienu mēnesi no dienas, kad bezdarbnieks iesaistīts pasākumā, ja bezdarbniekam ar invaliditāti ir vismaz trīs mēnešu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā vai izglītība attiecīgajā profesijā vai darba līgums slēgts par mazkvalificētu darbu veikšanu (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai)
  • pirmos divus mēnešus no dienas, kad bezdarbnieks iesaistīts pasākumā, ja bezdarbniekam ar invaliditāti ir mazāk nekā trīs mēnešu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā un nav izglītības attiecīgajā profesijā

3. Atbalsta personas pakalpojums

Pakalpojums bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojumu nodrošina 12 mēnešus:

  • pirmajā nedēļā no dienas, kad bezdarbnieks iesaistīts pasākumā – katru bezdarbniekam noteikto darba dienu visu bezdarbniekam nolīgto darba laiku;
  • no otrās līdz piektajai nedēļai, no dienas, kad bezdarbnieks iesaistīts pasākumā – katru bezdarbniekam noteikto darba dienu, bet ne vairāk kā trīs stundas dienā;
  • no sestās līdz devītajai nedēļai, no dienas, kad bezdarbnieks iesaistīts pasākumā – divas reizes nedēļā, bet ne vairāk kā vienu stundu katru pakalpojuma sniegšanas reizi bezdarbniekam noteiktajā darba dienā;
  • no desmitās darba nedēļas, no dienas, kad bezdarbnieks iesaistīts pasākumā– vienu reizi nedēļā, bet ne vairāk kā vienu stundu katru pakalpojuma sniegšanas reizi.

Atbalsta pakalpojumiem var pieteikties:

NVA reģistrēts bezdarbnieks ar invaliditāti, kurš ar darba devēju ir noslēdzis darba līgumu uz nenoteiktu laiku un kurš pēdējo 12 mēnešu laikā nav bijis nodarbināts pie konkrētā darba devēja.

Kā pieteikties atbalsta pakalpojuma saņemšanai?

  • Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar darba devēju, aizpildīt Iesniegumu un iesniegt to tuvākajā NVA filiālē vai nosūtīt elektroniski uz NVA filiāles e-pastu, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
  • NVA filiāle izskata bezdarbnieka iesniegumu un pieņem lēmumu atbalstīt vai atteikt atbalsta pakalpojuma nodrošināšanu, par pieņemto lēmumu informējot bezdarbnieku ar invaliditāti.

Informācija par atbalstu

Iesniegums

Darba devēja izziņa

Lēmums

Lēmuma pārtraukšana

Svarīgi zināt

NVA atbalstam vienlaikus var pieteikties arī darba devējs un saņemt dotāciju bezdarbnieka ar invaliditāti darba vadītāja atlīdzībai un dotācijai darba vietas aprīkošanai. Vairāk lasiet šeit.

Filiāļu kontakti

Skatīt vairāk

Informācija pārpublicēta no NVA mājas lapas: https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-darba-attiecibu-uzsaksanai