ĢBAC „Brīnumiņš” sniegs sociālo pakalpojumu „Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar atbalstu aprūpē”

Janvārī ekspluatācijā nodots dienas aprūpes centrs Talsos K. Mīlenbaha ielā 20, kas izveidots projektā „Kurzeme visiem”. Pakalpojuma sniegšanas vietā, piesaistot Ģimeņu un bērnu attīstības centra „Brīnumiņš” resursus, tiks nodrošināts sociālais pakalpojums 15 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem līdz 30. septembrim finansēs no projekta „Kurzeme visiem” (Nr. 9.2.2.1./15/I/004) finanšu līdzekļiem, bet pēc tam par pašvaldības budžeta finansējumu.

Izveidojot šo dienas aprūpes centru, mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, lai samazinātu iespēju personu ar invaliditāti nonākšanu institucionālajā aprūpē.

Ar esošajiem Talsu novada Sociālā dienesta resursiem un kapacitāti, pašvaldībai nav iespēju sniegt šo pakalpojumu, savukārt jaunu amata vienību un atsevišķas struktūrvienības izveidošana, personāla piesaistīšana prasītu papildus administratīvo un finanšu resursu ieguldījumu.

Lai noskaidrotu privātpersonu, kas varētu efektīvāk sniegt sociālo pakalpojumu, piedāvājumus iesniegt tika uzaicināti seši pretendenti.

Pieteikumus iesniedza trīs, kas tika izvērtēti, ņemot vērā vienas dienas izmaksas vienai personai, pretendentu pieredzi, reputāciju, pakalpojuma sniegšanas efektivitāti, resursus un personāla kvalifikāciju. Par atbilstošāko tika novērtēts Ģimeņu un bērnu attīstības centra „Brīnumiņš” iesniegtais piedāvājums, paredzot izmaksas vienam klientam 34,80 eiro dienā. Deleģējuma līgums par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu tiks slēgts uz gadu.

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš” dibināts 2006. gadā un tā mērķi balstīti sabiedriskā labuma darbībā, lai veidotu ikvienam indivīdam, īpaši bērniem un jauniešiem, kā arī pieaugušajiem ar īpašajām vajadzībām piemērotu un attīstošu vidi, sniedzot profesionālu atbalstu un izglītību stipras, labvēlīgas un stabilas ģimenes veidošanai, tādējādi uzlabojot demogrāfisko stāvokli un dzīves kvalitāti. Ģimeņu un bērnu attīstības centram „Brīnumiņš” ir reģistrēts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālo pakalpojumu sniedzējs personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, un jau četrus gadus pilda arī Dienas aprūpes centra funkcijas, kas norāda uz pieredzi šo mērķa grupu vajadzību un problēmu apzināšanā, izvērtēšanā un izpratnē.

Pakalpojumu primāri nodrošinās pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām projektā „Kurzeme visiem” (Nr. 9.2.2.1./15/I/004) tika izstrādāti individuālie atbalsta plāni. Plānots, ka sociālo pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta ne vēlāk kā no 30. maija.

ĢBAC Brīnumiņš