Projekts “Kurzeme visiem” Liepājā ļāvis paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta foto: Attēlā: Specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT T.Breikša ielā 16/20
Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta foto: Attēlā: Specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT T.Breikša ielā 16/20

Noslēgumam 2023. gada septembrī tuvojas projekta “Kurzeme visiem” pakalpojumu sniegšana, kurš Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu. Pateicoties projektam, Liepājā iespējams sniegt līdz šim nebijušu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) – līdz šā gada 1. jūnijam šim mērķim izlietots vairāk nekā 1,1 milj. eiro Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

Projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Liepājā kopumā septiņu gadu laikā saņēmuši 35 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 114 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 102 bērnu ar FT vecāki. 64 bērni ir izmantojuši “Atelpas brīža” pakalpojumu, bet 26 bērni saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā. Cilvēki ar GRT projekta ietvaros saņem dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus – dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu, grupu dzīvokļu pakalpojumus, psihologa konsultācijas un individuālo atbalstu, citu speciālistu konsultācijas, grupu nodarbības. Projektā izvērtētajiem bērniem ar FT tiek kompensēti sociālas rehabilitācijas pakalpojumi, dienas aprūpes centrs, savukārt bērniem ar VDEĀVK atzinumu – sociālās aprūpes un “atelpas brīža”
pakalpojums. Arī projekta ietvaros izvērtēto bērnu ar FT vecākiem tiek kompensēti dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Lai gan projekts tuvojas noslēgumam, Sociālais dienests turpina darbu, kompensējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu projektā iesaistītajiem cilvēkiem, kamēr līdz septembrim pieejams projekta finansējums.

“Tas ir milzīgs darbs, ko esam paveikuši šajos gandrīz astoņos gados, lai apgūtu vairāk nekā miljons eiro lielo finansējumu – aiz katra kompensējamā pakalpojuma un dokumentu mapēm ir kāda ģimene, kura audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vai cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem bija iespēja projekta laikā saņemt ievērojami lielāku atbalstu nekā tas ir ikdienā”, uzsver Liepājas Sociālā dienesta direktore Diana Mejere.

2022. gadā projektā “ Kurzeme visiem” iesaistītajiem bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem tika noņemts ierobežojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaitam, un tos varēja izmantot atkārtoti projektā jau iesaistītās un izvērtētās ģimenes. 2022. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vairākkārt saņēma 48 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 39 šo ģimeņu vecāki. Savukārt 30 bērni regulāri saņēma Atelpas brīža pakalpojumu. Pieprasījums pēc šī pakalpojuma pērn pieauga trīs reizes, salīdzinot ar 2021. gadu.

Liepājā projekta «Kurzeme visiem» ietvaros izvērtētas arī 50 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ik mēnesi saņem 12-15 personas, sociālā mentora pakalpojums pārejai uz dzīvi sabiedrībā grupu dzīvokļos – 16 personas. Darbu uzsākušas jaunās Specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT T.Breikša ielā 16/20, kur kopš maija tiek uzņemti pirmie klienti, sākumā izvērtējot viņu spējas darboties praktiski.

Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ne tikai uzlabo dzīves kvalitāti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecākiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kas tos saņem, bet sniedz būtisku atbalstu viņu tuviniekiem un ģimenēm, ļaujot vecākiem strādāt, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, neveltot pilnīgi visu savu laiku tuvinieka ar invaliditāti aprūpei.

ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” ietvaros Liepājā izveidoti arī četri jauni infrastruktūras objekti sociālo pakalpojumu sniegšanai. Jaunajos grupu dzīvokļos Viršu ielā 9/11 jūnijā līdz 19. jūnijam dzīvi uzsāks 16 pilngadīgas personas ar GRT, darbu sākušas Speciālizētās darbnīcas. Savukārt Kuldīgas ielā 20 līdz gada beigām plānots pabeigt vēl vienu māju ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma nodrošināšanai astoņiem bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, līdzīgu mājai Salmu ielā 53.

Projekts “Kurzeme visiem” Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales,
Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv, Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un portālā liepaja.lv sadaļā “Kurzeme visiem”.

Informāciju sagatavoja: Gunta Jākobsone, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālrunis:
29 106 561, e-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv.

Informācija pārpublicēta no Liepājas valstspilsētas mājas lapas: https://www.liepaja.lv/projekti/kurzeme-visiem/