Category Archives: Aktuāli

Noslēdzas deinstitucionalizācijas projekts “Kurzeme visiem”, ievērojami paplašinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Kurzemes reģionā

2023. gada beigās noslēdzas Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” kopīgi īstenotais deinstitucionalizācijas projekts “Kurzeme visiem”, ievērojami palielinot ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Kurzemes reģionā deinstitucionalizācijas ietvaros kopumā septiņu gadu laikā infrastruktūras izveidē un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstīšanā un nodrošināšanā investēti vairāk nekā 18 miljoni eiro. Projekta kompensētus sociālos pakalpojumus kopumā saņēmuši 265 cilvēki ar GRT, 418 bērni ar FT un 250 bērnu ar FT vecāki. Tika izvērtētas arī projektā iesaistīto pieaugušo ar GRT un bērnu ar FT vajadzības, lai izstrādātu individuālu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu. Ar projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniegtu atbalstu no valsts sociālās aprūpes centra uz dzīvi sabiedrībā pārgājuši un daudz patstāvīgāku dzīvi grupu dzīvokļos uzsākuši 37 cilvēki ar GRT.

Projekta noslēguma video, kas tapis 2023.gada decembrī sadarbībā ar jauniešu multimediju studiju “Frekvence”

“Septiņus gadus Kurzemes plānošanas reģions kopā ar pašvaldībām ir strādājis, lai veidotu un nodrošinātu jaunus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk cilvēku ar GRT, bērnu ar FT un viņu vecāku dzīvesvietai. Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā un nodrošināšanā Kurzemes reģionā ieguldīti vairāk nekā 7,9 miljoni eiro, no kā 6,7 miljoni ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 1,2 miljoni valsts līdzfinansējuma. Savukārt infrastruktūras izveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai ieguldīti 10,14 miljoni ERAF, pašvaldību un valsts līdzfinansējuma. Tā rezultātā visās Kurzemes reģiona pašvaldībās ir sniegti projekta “Kurzeme visiem” kompensēti sociālie pakalpojumi un tapušas kopumā 27 jaunas pakalpojumu sniegšanas vietas. Priecājos par katru bērnu ar FT, viņa vecāku un pieaugušo ar GRT, kuram kopīgi esam radījuši iespēju  – attīstīt un papildināt sociālās prasmes un iemaņas, saņemt sociālo rehabilitāciju, saturīgi pavadīt laiku, apgūt jaunas zināšanas tuvāk dzīvesvietai vai pat iegūt savu mājvietu, kur, saņemot atbalstu, dzīvot daudz pilnvērtīgāk,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava.

Lai veicinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, projekta ietvaros tika izstrādāts “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns”, kā ietvaros tika plānota un Kurzemes pašvaldību īstenota jaunas infrastruktūras izveide sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar FT un viņu vecākiem, cilvēkiem ar GRT, kā arī ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Kopumā Kurzemes reģionā bērniem ar FT un viņu vecākiem tapuši divi dienas aprūpes centri (Kuldīgā un Ventspilī) un divi sociālās rehabilitācijas centri (Aizputē un Saldū). Dienas aprūpes centrs ir vieta, kur tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Savukārt sociālās rehabilitācijas centrā tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālās funkcionēšanas spēju uzturēšanai un atjaunošanai nepieciešamo sociālo rehabilitāciju.

Cilvēkiem ar GRT izveidoti seši dienas aprūpes centri (Kuldīgas novada Dzeldā, Kuldīgā (2), Priekulē, Talsos, Ventspilī), kur saturīgi pavadīt laiku, saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī iegūt ikdienai noderīgas prasmes, lai spētu labāk iekļauties sabiedrībā. Lai mācītos darba dzīves ritumu, jaunas prasmes un iemaņas, kas ļautu veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, Kurzemes reģionā dzīvojošie cilvēki ar GRT varēs apmeklēt piecas specializētās darbnīcas (Kuldīgas novada Dzeldā, Kuldīgā, Liepājā, Priekulē, Saldū).  Kurzemes reģionā izveidoti arī deviņi grupu dzīvokļi (Dienvidkurzemes novada Rucavas pagastā, Kuldīgas novada Dzeldā (2), Kuldīgā, Liepājā, Saldus novada Ezeres, Lutriņu un Pampāļu pagastos, Ventspils novada Ugālē). Grupu dzīvoklis ir mājvieta cilvēkiem ar GRT, kur tiek nodrošināts individuāls ikdienā nepieciešamais atbalsts.

Bērniem no ārpusģimenes aprūpes Kurzemes reģionā tapuši trīs ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi – divi Liepājā un viens Ventspilī. Šajos pakalpojumos bērniem un jauniešiem būs iespēja daudz ģimeniskākos apstākļos apgūt ikdienā nepieciešamās prasmes un iemaņas, saņemt aprūpes speciālistu atbalstu un iegūt vietu, ko varētu saukt par savām mājām.

“Aiz katra liela darba, sasniegta rezultāta, izveidota un sniegta sociālā pakalpojuma ir cilvēki, kuri ir gatavi plānot, radīt, ieguldīt savu laiku un enerģiju, lai kaut pa mazam solītim nokļūtu līdz mērķim. Paldies ikvienam, kurš iesaistījās projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā, jaunu sociālo pakalpojumu radīšanā un nodrošināšanā! Pateicoties Jums, esam spēruši pirmos soļos deinstitucionalizācijas procesā, lai mazinātu institūcijās pakalpojumus saņemošo cilvēku skaitu Kurzemē,” piebilst S.Miķelsone  – Slava.

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros veiktas arī citas izglītojošas un uz ieļaujošākas sabiedrības veidošanu mērķētas aktivitātes. Projekta ietvaros rīkotas 14 integratīvas nometnes gan bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, gan bērniem no ārpusģimenes aprūpes un ģimenēm, kas varētu kļūt par potenciālajiem aizbildņiem, audžuģimenēm vai adoptētājiem. Kopumā nometnēs dažādām aizraujošām aktivitātēm piepildītu laiku, apgūstot arī jaunas prasmes un iemaņas, pavadījuši 445 dalībnieki, tostarp 139 ģimenes.  “Sarunu vakaros” un individuālās konsultācijās izglītoti 157 potenciālie aizbildņi, audžuģimenes un adoptētāji. Projekta ietvaros savas zināšanas papildinājuši arī 89 sociālās jomas speciālisti – sociālās aprūpes centru darbinieki un sociālie mentori. Par saskarsmi ar cilvēkiem ar GRT, bērniem ar FT un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem izglītoti 1200 Kurzemes reģiona skolēni un skolotāji, kā arī 239 dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji no Kurzemes reģiona, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, bibliotekāri, kultūras darbinieki, tirdzniecības un pakalpojumu jomā strādājošie, kā arī citu institūciju darbinieki, piemēram, policisti, bāriņtiesu darbinieki.

Tāpat projekta ietvaros notikuši dažādi pasākumi, pieredzes apmaiņas braucieni, kā arī gatavoti dažādi materiāli un video sabiedrības informēšanai un izglītošanai gan par projektu “Kurzeme visiem”, gan tā mērķgrupām – bērniem ar FT un viņu vecākiem, pieaugušajiem ar GRT un bērniem ārpusģimenes aprūpē.

Plašāk ar deinstitucionalizācijas ietvaros tapušo infrastruktūru var iepazīties Kurzemes plānošanas izveidotajā brošūrā Jauna infrastruktūra Kurzemē sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai”.

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem” tika īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īstenoja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinēja Labklājības ministrija, un to īstenoja visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.

Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.

 

Liepājā atklāts otrs ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Liepājā, Kuldīgas ielā 20 – vietā, kur vēl pagājušā gada vasarā atradās aizaugusi pļava, pirms Ziemassvētkiem ekspluatācijā nodota Liepājas Sociālais dienests Bērnu atbalsta centra “ Dzintari” otrā dzīvojamā māja. Uz šo glīto vienstāva māju jaunā gada sākumā pārcelsies astoņi bērni no ārpusģimenes aprūpes, kuri šobrīd dzīvo trīs dzīvokļos Viršu ielā 9/11, lai kopā ar atbalsta personālu turpinātu dzīvi ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Gada nogalē mājā tika veikti pēdējie mēbeļu un aprīkojuma uzstādīšanas darbi. Dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 20 kā pakalpojumu sniegšanas vieta šonedēļ reģistrēta arī Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Līdz ar to noslēgusies bērnu atbalsta centra “ Dzintari” pastāvīga izvietošana divās dzīvojamās mājās, no kurām viena jau kopš 2022. gada vasaras ir apdzīvota Salmu ielā 53.

Dzīvojamā ēka projektēta, ievērojot pasīvās ēkas standartus un paredzot kopējo enerģijas patēriņu ne lielāku par 120 kWh/m2. Ēkas apsildei un karstā ūdens sagatavošanai tiks izmantots ģeotermālais siltumsūknis. Ēkas un teritorijas labiekārtojuma risinājumi ir pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodrošinot piekļuvi visām ēkas telpām.
Dzīvojamās ēkas platība ir aptuveni 230 m2. Teritorijā uzbūvēta arī saimniecības ēka 43,4 m2 platībā. Labiekārtota teritorija – izbūvēti laukumi un gājēju ceļi ar betona bruģakmens segumu, koka žogs ar automātiski bīdāmiem vārtiem iebraucamajam ceļam un manuāli veramiem gājēju vārtiem, apstādījumi un smilšu seguma rotaļu laukums ar rotaļu iekārtām. Darbus objektā veica būvniecības firma SIA “A-J Energobūve”, būvuzraudzību nodrošināja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Euro Lux” un autoruzraugs – SIA “Livland Group”.
Māja uzbūvēta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros, realizējot projektu Nr.9.3.1.1/19/I/033 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai”.
Kopējās būvdarbu izmaksas bija 633 122,63 eiro (bez PVN), aprīkojuma un mēbeļu nodrošināšanas kopējās izmaksas sastādīja 37 941,84 eiro (bez PVN).

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros iepazīst izveidoto infrastruktūru Kurzemes reģionā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai

2023. gada 14. un 15. decembrī Kurzemes plānošanas reģiona, Kurzemes pašvaldību, Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji projekta “Kurzeme visiem” ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā, lai iepazītu deinstitucionalizācijas ietvaros tapušo infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kurzemes reģionā.

Pasākums sākās ar viesošanos Tukuma novada pašvaldības Sociālajā dienestā, kur tā direktore Ina Balgalve iepazīstināja ar novadā izveidotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem un to sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un to vecākiem, kā arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Tukuma novads, atbilstoši izstrādātajam DI plānam, izveidojis vairākus jaunus ERAF infrastruktūras objektus. Bērniem ar FT Tukumā izveidots sociālās rehabilitācijas centrs “Avotiņš”, savukārt pieaugušajiem ar GRT Slampē izveidots dienas aprūpes centrs “Saulespuķe” un drīzumā tiks pabeigta grupu dzīvokļu māja septiņiem cilvēkiem.  Arī Tukumā oktobra mēnesī trīs grupu dzīvokļos sākuši dzīvot cilvēki ar GRT. Būvniecības darbi Tukumā turpinās, lai izveidotu specializētās darbnīcas, kur darba prasmes apgūs līdz 30 cilvēkiem ar GRT. Pēc Inas Balgalves prezentācijas pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieki  diskutēja par to, kādai vajadzētu būt cilvēka ar GRT neatkarīgai dzīvei sabiedrībā, apmainoties zināšanām un daloties pieredzē. Pēc sarunām un pieredzes apmaiņas Tukuma novada Sociālajā dienestā pasākuma dalībnieki devās uz Rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem “Avotiņš” un iepazina tā darbību. “Avotiņā” gan bērni ar FT, gan viņu vecāki var saņemt audiologopēda, montesori speciālista, kanisterapeita, mūzikas terapeita, sociālā darbinieka u.c. speciālistu pakalpojumus.

Turpinājumā  viesojāmies Talsos, kur iepazinām dienas aprūpes centra “Iespēju Namiņš” darbību un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar GRT Talsu novadā. Ar “Iespēju Namiņa” darbību iepazīstināja Sociālā darbiniece Inga Andersone, kura stāstīja, ka Centrā  paredzētas 15 vietas pieaugušajiem ar GRT, bet nākotnē  tas cer durvis vērt vēl plašākam interesentu lokam, lai nodrošinātu viņiem iespēju pavadīt laiku saturīgi, saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī iegūt ikdienai noderīgas prasmes un iemaņas.

Tālāk ceļš mūs veda uz Kuldīgu, kur aplūkojām topošo grupu dzīvokli 12 cilvēkiem ar GRT un tikko tapušās telpas dienas aprūpes centram un specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar GRT un dienas aprūpes centram bērniem ar FT. Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa iepazīstināja ar jau esošajiem un topošajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem, kā arī informēja, ka drīzumā tiks uzsākta jauno sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana.

Pieredzes apmaiņas pasākuma turpinājumā devāmies uz Liepāju un kopā ar Sociālā dienesta direktores p.i. Santu Altāni, direktores vietnieku Aināru Bunku un projektu daļas vadītāju Lauru Pakuli – Krūči iepazinām Liepājā jau tapušos un vēl topošos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.  Aplūkojam grupu dzīvokļus, kur šobrīd dzīvo 16 cilvēki ar GRT, kuri pārgājuši uz dzīvi sabiedrībā no valsts sociālā aprūpes centra, un specializētās darbnīcas ar 18 vietām cilvēkiem ar GRT, kur mācīties darba dzīves ritmu un apgūt jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. Pasākuma dalībniekiem tika sniegta arī iespēja ielūkoties topošajā ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā, kur no Jaunā gada dzīvos un  par savām mājām sauks astoņi ārpusģimenes aprūpē esoši bērni.

Pieredzes apmaiņas pasākums noslēdzās ar viesošanos Dienvidkurzemes novadā, grupu dzīvoklī “Sudrabi”, Rucavas pagastā. Ar Dienvidkurzemes novada pieredzi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidē un sniegšanā iepazīstināja Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Andra Valuže, kura informēja arī par jau izveidotajiem pakalpojumiem Aizputē – paplašinātām sociālās rehabilitācijas iespējām bērniem un jauniešiem dienas aprūpes centrā – un Priekulē – dienas aprūpes centru un specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar GRT, kur saturīgi pavadīt laiku, apgūt un papildināt dažādas prasmes un iemaņas. Savukārt par ikdienu grupu dzīvoklī “Sudrabi” pastāstīja tā vadītāja Kristīne Kirilova. Grupu dzīvoklis izveidots kopumā 11 cilvēkiem ar GRT, bet šobrīd šeit, saņemot ikdienā nepieciešamo atbalstu, dzīvo četri cilvēki ar GRT.

Pasākuma dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju iepazīties ar tapušo un vēl topošo infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kurzemes reģionā, pateicoties gan par lielisko uzņemšanu visās apmeklētajās vietās, gan vērtīgo pieredzes apmaiņu, ko izmantot vēl labākai pakalpojumu sniegšanai savās pašvaldībās. Jaunas zināšanas un vērtīgas atziņas aizceļoja uz Kurzemes pašvaldībām – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus un Talsu novadiem, kā arī Liepājas un Ventspils valstspilsētām.

Pieredzes apmaiņas pasākums notika Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Tā dalībnieki apmeklēja Tukuma, Talsu, Kuldīgas, Dienvidkurzemes novadus, kā arī Liepājas valstspilsētu, iepazīstot tur tapušos vai vēl topošos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēku ar GRT, bērnu ar FT un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu vajadzībām –  grupu dzīvokļus, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrus, sociālās rehabilitācijas centrus un ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus.

LM: no janvāra darbu sāks Bērnu aizsardzības centrs

No janvāra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (VBTAI) būs jauns nosaukums – Bērnu aizsardzības centrs (BAC). Tas tiks veidots par atbalstošu un koordinējošu iestādi bērnu aizsardzības jautājumos, kas pārredzēs iesaistīto institūciju lomas un atbildības  bērnu dzīvības un veselības apdraudējuma un to risku situācijās, kā arī veicinās institūciju sadarbību bērnu attīstības risku mazināšanā un bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā. Plānots arī pilnveidot pašā iestādē bērniem un ģimenēm pieejamo atbalstu un pakalpojumus.

To paredz Ministru kabineta noteikumi  “Bērnu aizsardzības centra nolikums”, kas otrdien, 19. decembrī, pieņemti valdības sēdē.

Iestādes darbības uzmanības centrā būs atbalsta sniegšana bērniem, ģimenēm un speciālistiem. Vienlaikus, plānots pilnveidot un attīstīt kvalitatīvu un jēgpilnu metodisko palīdzību bērnu aizsardzības jomā iesaistītajām institūcijām un speciālistiem, tādējādi nostiprinot un sistēmiski definējot vienotu izpratni par Latvijas bērnu aizsardzības  sistēmu un nodrošinot tās efektīvu darbību. Iestādes darbība tiks vērsta uz  rīcību koordinēšanu krīzes un īpaši sarežģītās situācijās, ar laiku nostiprinoties kā zināšanu un atbalsta centram šajos jautājumos.

Mainot un līdzsvarojot inspekcijas akcentus no kontrolējošas iestādes uz bērniem, pusaudžiem, ģimenēm un speciālistiem atbalstu sniedzošu, izglītojošu, konsultējošu, koordinējošu starpinstitūciju un profesionāļu sadarbības centru, primāri iestādes darbība tiks vērsta uz atbalsta nodrošināšanu. Tas skars atbalstu un pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, paredzēta izglītošana, koordinēšana un metodiskā vadība institūcijām un speciālistiem. BAC paredzēta vadošā loma krīzes un īpaši sarežģītu situāciju un gadījumu risināšanā, – padziļināta traģisko un īpaši sarežģīto gadījumu analīze, tās rezultātu apkopošana un izmantošana procesu pilnveidei un mācīšanās nodrošināšanai.

 

Informācija pārpublicēta no LM mājas lapas: https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/no-janvara-darbu-saks-bernu-aizsardzibas-centrs

Jauniešiem iespēja “iekāpt otra kurpēs” un laimēt balvas

Labklājības ministrija kampaņas “Iekāp otra kurpēs!” ietvaros aicina jauniešus (14–25 gadi) līdz 8.oktobrim piedalīties konkursā un paust savu redzējumu par trīs tēmām:

  • Iekāp otra kurpēs: bērni ar funkcionāliem traucējumiem.
  • Iekāp otra kurpēs: cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.
  • Iekāp otra kurpēs: bez vecāku gādības palikušie bērni.

Vairāk informācijas un darbu iesniegšana WWW.IEKAPOTRAKURPES.LV.

LR1 Ģimenes studija: “Iekāp otra kurpēs”. Vai spējam pieņemt un saprast atšķirīgo?

 

Vai spējam saprast un pieņemt arī tos, kuru izskats vai uzvedība pirmajā brīdī var šķist nesaprotama vai svešāda – ikvienam meklēt atbildi uz jautājumu aicina sociālā kampaņa “Iekāp otra kurpēs”. Vai spējam iekāpt to ģimeņu kurpēs, kuras audzina bērnus ar mentāla rakstura traucējumiem? Ģimenes studijā sarunājas Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece, Zaiga Meldere, nodibinājuma “Latvijas Bērnu atbalsta fonds” pārstāve.

Pieredzē dalās Kristīne Treimane, mamma četrgadniecei Elīzai, kurai ir kabuki sidroms, un Evita Stalbe, mamma četrgadniekam Kristianam, kuram ir vest sindroms.

Vai esat kādreiz uzvilkuši katrā kājā atšķirīgu kurpi un ļāvušies apkārtējo nesapratnei, varbūt arī nopietniem, varbūt sirsnīgiem aizrādījumiem – hei, ar ar tevi taču kaut kas nav kārtībā. Daudzi to izmēģināja 15. septembrī – Dažādo kurpju dienā, tādējādi simboliski paužot sapratni un pieņemšanu cilvēkiem ar funkcionāliem, arī garīga rakstura traucējumiem, kā arī bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un jauniešiem. Kā vēl var attīstīt sevī spējas saprast un arī pieņemt šos cilvēkus, ieraudzīt viņu talantus un darīt visu, lai viņi justos vajadzīgi sabiedrībai?

Informācija pārpublicēta no Latvijas Radio 1 raidījuma “Gimenes studija” , kas publicēts LSM portālā: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/iekap-otra-kurpes.-vai-spejam-pienemt-un-saprast-atskirigo.a181622

LM 11.augustā aicina ciemos pie sociālajiem uzņēmumiem Kurzemē

Vasarā Labklājības ministrija ielūdz sociālos uzņēmējus, sociālās uzņēmējdarbības ideju autorus, pašvaldību un nozares atbalsta organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus uz tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumiem – ciemos pie sociālajiem uzņēmumiem reģionos!
Kopumā notiks pieci pasākumi, un katrā no tiem dosimies ciemos pie diviem sociālajiem uzņēmumiem noteiktā reģionā. Tā būs iespēja ne vien praktiskā veidā iepazīt sociālo uzņēmēju darbu un ikdienu, bet arī savstarpēji iepazīties, aprunāties, gūt iedvesmu un jaunas zināšanas, dalīties pieredzē, veidot jaunas partnerības un stiprināt piederības sajūtu sociālās uzņēmējdarbības kopienai! Iedvesmojošas būs ne tikai pasākumu programmas, bet arī to norises vietas – BMX trase, zirgu ganības, zaļā skola, brančotava, radošā maizes laboratorija un citas interesantas vietas. Būs jauki un vērtīgi pavadītas vasaras pēcpusdienas – pievienojieties!
11. augustā apciemosim sociālos uzņēmumus Kurzemē.
Uzņēmumu darbības jomas: darba integrācija, ēdināšana
🟢 14.00 – 15.00 sociālais uzņēmums “Iģenes pērle”, Talsu novads, Vandzenes pagasts. Ciemos uzņem “Iģenes pērles” dibinātāja un vadītāja Nadīna Millere;
🟢 15.00 – 16.30 ceļš pie sociālā uzņēmuma “RaMaLa”;
🟢 16.30 – 18.30 sociālais uzņēmums, radošā maizes laboratorija “RaMaLa”, Ventspils. Ciemos uzņem “RaMaLa” dibinātāja un vadītāja Ruta Šenkevica.
❗️ Vietu skaits ierobežots. Lai pieteiktu dalību, līdz 4. augustam jāaizpilda pieteikuma anketa: 👉 https://ej.uz/su_tīklošanās
ℹ️ Pasākumu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija Labklājības ministrijas aktivitāšu cikla “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!” ietvaros.
P.S. Sociālie uzņēmēji ciemiņus sagaidīs ar nelielām uzkodām un dzērienu. Pusdienas un transports dalībniekiem netiek nodrošināts. Papildu informācija: liga@sua.lv

Tiks palielināts transporta pabalsts cilvēkiem ar invaliditāti

No 1. jūlija pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, būs 105 eiro par pilnu sešu mēnešu periodu.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās”, kas otrdien, 11. aprīlī pieņemti valdības sēdē.

Transporta pabalsts sniedz papildu finansiālo atbalstu, lai sekmētu, ka personas ar smagiem pārvietošanās traucējumiem var izmantot ne tikai sabiedrisko, bet arī privāto transportu, lai nokļūtu uz konkrētām, savām vajadzībām nepieciešamām vietām.

Transporta pabalsta apmērs 2014. gadā tika noteikts 79,68 eiro par pilnu sešu mēnešu periodu, un kopš tā laika tas nebija pārskatīts.

Transporta pabalsta paaugstināšana pozitīvi ietekmēs 35 tūkstošus šī pabalsta saņēmējus.

 

Informācija pārpublicēta no LM mājas lapas: https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/tiks-palielinats-transporta-pabalsts-cilvekiem-ar-invaliditati

Spāru svētki bērnu atbalsta centra “Dzintari” ēkai Liepājā

Kurzemes reģionā turpina tapt sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi! Liepājā spāru svētki bērnu atbalsta centra “Dzintari” ēkai, ko jau drīzumā par savām mājām varēs saukt astoņi bez ģimenes apūpes palikuši bērni. Viņiem tiks sniegta iespēja dzīvot mājīgā vidē, kā arī iegūt prasmes un zināšanas patstāvīgas dzīves uzsākšanai nākotnē.
Sirsnīgi sveicam Liepājas valstspilsētu ar jaunās ēkas spāru svētkiem!

Informācija pārpublicēta no TV Kurzeme Facebook lapas: https://fb.watch/i6oZGUF_aB/

Aicinām Kurzemē dzīvojošās ģimenes pieteikties bezmaksas integratīvajām nometnēm

Šovasar Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu, biedrību “Latvijas Mazpulki” un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlijā un augustā organizē trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvas vasaras nometnes:

  •  “Kur tu – tur es!!!”, 5. – 9.jūlijā, Viduskurzemes pamatskolā- attīstības centrā, Pelčos, Kuldīgas novadā (rīko Latvijas Bērnu atbalsta fonds);
Nometnes programma
  • “Piedzīvojumi priekam” , 1. – 5. augustā, Upesgrīvas pamatskolā, Uguņciemā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā (rīko biedrība “Latvijas Mazpulki”);
Nometnes programma
  • “Kurzemes piedzīvojums”, 8. – 12. augustā, Viesu namā „Raganas slota”, Vārves pag., Ventspils novadā (rīko nodibinājums “Palīdzēsim.lv”);
Nometnes programma

Nometņu programmas paredz bērnu un pusaudžu vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā – brīvā, radošā, inovatīvā un aktīvā gaisotnē viņi nepiespiesti mācīsies izprast un izzināt pasauli un savus vienaudžus. Savukārt, vecākiem būs iespēja satikt citas ģimenes, dalīties zināšanās un pieredzē, kā arī smelties enerģiju, dzīvesprieku un radošumu, apmeklējot dažādas nodarbības.

Nometnes dalībnieki: Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar bērniem un pusaudžiem (vismaz viens no bērniem vai pusaudžiem ir vecumā no 9 – 15 gadiem), tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti (kopā 30 dalībnieki). Atgādinām, ka nometnē aicināta piedalīties visa ģimene, nevis tikai bērni.

Pieteikšanās nometnēm
Pieteikšanās projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rīkotajām bezmaksas integratīvajām nometnēm, līdz 20.jūnijam, aizpildot pieteikšanās anketu tiešsaistē. Reģistrācija var tikt slēgta ātrāk, ja sasniegts maksimāli pieļaujamais nometnes dalībnieku skaits.

Pieteikšanās integratīvajām nometnēm

Integrējošo nometni vada organizācijas Latvijas Bērnu atbalsta fonds,  biedrība “Latvijas Mazpulki” un nodibinājums “Palīdzēsim.lv” Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.